ข่าวประชาสัมพันธ์

“ค่ายเยาวชน XYZ  รักป่า”

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

หนังสือสำนักจัดการป่าชุมชน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๔.๒๒/๑๑๑๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๑๖๐๔.๒๑/ว ๑๓๙๙๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๒๑/ว ๑๓๙๙๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *