ภารกิจหน้าที่

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4595/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง  การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการอนุญาต

ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ดำเนินการประสานการประชุม จัดประชุม จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป ปฏิบัติและรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายจัดประชุม ปฏิบัติและรับผิดชอบการจัดประชุม รวมถึงเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดประชุม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ายสารสนเทศ ปฏิบัติและรับผิดชอบการจัดทำ นำเข้าข้อมูล และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น