โครงสร้างหน่วยงาน


การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒