รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2


รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9