รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)


วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564