เดือนสิงหาคม 2564


One Page เดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี แจกจ่ายกล้าไม้ให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 3,200 ต้น พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่มารับกล้าไม้ร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาตาแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 112-3-40 ไร่ พื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชน กิจกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน (งบโควิด) ณ ป่าชุมชนบ้านคอกรัก ชุมชน 3 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด บ้านคลองสน หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองจราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 59-17-0 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่ายังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าบ้านมะเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 33-0-00 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาแกลด-เขาสุกิม หมู่ที่ 12 บ้านเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแกลด-เขาสุกิม เนื้อที่ 22-2-41 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 31-3-39 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 ราย รวม 370 กล้า
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ออกติดตามงานกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน โดยดำเนินการในท้องที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 1. ป่าชุมชนบ้านชะอางค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง 2. ป่าชุมชนบ้านขุนชำนาญ หมู่ที่ 2 ตำบลแกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สายจังหวัดชลบุรี มอบกล้าไม้ให้กับสำนักสงฆ์อ่างไทรโพธิยานและโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้สำนักสงฆ์และโรงเรียนดูแลรักษาต้นไม้ ตามโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 3 ราย รวม 1,452 กล้า
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ออกติดตามงาน กิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน (งบเงินอุดหนุน) ป่าชุมชนบ้านบึงบอน หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ระยอง ออกดำเนินงานร่วมกับประธานและคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อติดป้ายเขตป่าชุมชน, ป้ายบริเวณเพื่อใช้ประโยชน์ และป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ ตามกิจกรรมการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ทำการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวนกล้าไม้รวม 402 ต้น และได้เชิญชวนผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 ราย รวม 1,180 กล้า
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาบ่อชะอม หมู่ที่ 11 บ้านบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 32-2-33 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป และเพื่อนำไปปลูกตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายรวม 1,090 ต้น
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นาวาเอก สมควร ศรีวิเชียร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 3 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนแม่บทฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม นายวรพงษ์ ผ่องจิตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) เป็นผู้ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขากะลง หมู่ที่ 5 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 132-1-15 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาละโอก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 24-0-47 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาโอภาส หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 63-0-70 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 22 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัด บ้านคลองสน หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 106-2-12 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง ศูนย์ส่งเสริมวณศาตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแกลง ได้ร่วมกันตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0014.3/946 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ร้องเรียนการบุกรุกบริเวณเขาท่าฉุดตะเภาคว่ำ เรื่องพบเห็นรถยนต์ส่วนบุคคล/ชาวบ้าน ขึ้นไปแผ้วถางป่าจำนวนหลายไร่ บริเวณเขาท่าฉุด หมู่ที่ 7 ซอยกะท้อนลาย ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึง บริเวณเขาท่าฉุด หมู่ที่ 7 ซอยกะท้อนลาย ตำบลแกลง อำเภอเมือง พบว่าบริเวณดังกล่าวมีการนำกล้าไม้ไผ่ ยางนา ตะเคียน ปลูกอยู่จริงตามที่มีการร้องเรียนและพื้นที่ดังหล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง ให้จัดทำป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) การแผ้วถางป่าเป็นการจัดการกับวัชพืชเพื่อปลูกกล้าไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำบันทึกตรวจสอบและรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นาวาเอกอดิเรก อินทรวงศ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ได้มาประสานข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาคิชฌกูฏ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.3 (ตะเคียนทอง) โดยมีนายสงกรานต์ เกตุอรุณ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาคิชฌกูฏ คอยให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 4 ราย รวมกล้าไม้ 1,446 กล้า
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 165-0-23 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาภูดร หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักทอง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 21-3-36 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและป้องกันไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน กำนันตำบลพลอยแหวน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย หมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 6-2-11 ไร่ บริเวณป่าชุมชนบ้านไร่สูง หมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าใหม่ ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 11.30 น. ลว. 19 สิงหาคม 2564 คดีอาญาที่ 452/2564 คดีนี้มอบหมายให้นายชัยภูมิ สุรีโยภาส เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 และมอบให้นายไพบูรณ์ แสงจันทร์ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ประจำหน่วยห้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) เป็นพยาน
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกช้าง หมู่ที่ 8 บ้านขนำดาริน ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสูกช้าง เนื้อที่ 27-1-19 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) นิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเนื้อที่ 2-3-64 ไร่ โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่ป่าเข้าสวน หมู่ที่ 6 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์วะแวะ นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองกรับ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ดำเนินคดีตาม ปจว. ข้อ 3 เวลา 15.18 น. คดีที่ 166/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คดีนี้มอบหมายให้นายสมยศ สุขถาวร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักาาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 และให้นายอานันท์ ชุติชูเดช เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชะแวะ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ตาม พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และมอบหมายให้นายบุญเลิศ กิจภัคดี พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ประจำหน่วยป้องกนัรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) เป็นพยาน
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี ออกติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ป่าชุมชนบ้านปึก หมู่ที่ 7 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน นำไปปลูกตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น พื้นที่ปลูกในตำบลบ่อกวางทอง ตำบลหนองข้างคอก และตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี รวม 2,100 ต้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณป่าเขาสมิง บ้านชายธง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 26-1-81 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 109-3-40 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาสุเทพ หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 218-1-69 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตะเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขาตาโม๊ะ บ้านอิเร็ม หมู่ที่ 7 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 214-2-81 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วย นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายณภัทร ตานะ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสุชาติ ทิมแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก่งหางแมว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าใหม่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ป่าชุมชน หมู่บ้านเครือข่ายไฟป่าบ้านเขาฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขามะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 126-0-39 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลช้างทูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง งานโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ในการสำรวจการครอบครองการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่จังหวัดตราด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 1 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน เป็นประธาน
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาบ้านเขาช่องลม หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องลม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 30-2-18 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ป่าไม้ตราด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ด่านเก่าตราด) จิตอาสา 904 จังหวัดตราด ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 บริเวณป่าเขาเอ็ด หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในเขตป่าสวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) เนื้อที่ 29-0-86 ไร่ ไม้ที่นำมาปลูก ไม้ตะเคียนทอง ไม้สำรอง จำนวน 5,800 ต้น ผู้ร่วมปลูกป่า จำนวน 50 คน
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานราชการจำนวน 2 ราย รวม 3,150 ต้น เพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความร่มรื่น ความสวยงาม โดยสถานีฯ ได้เชิญผู้ที่มารับกล้าไม้ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเนื้อที่ 11-3-26 ไร่ โดยไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่ป่าเขาช่องคับ หมู่ที่ 8 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สภ. บ้านกร่ำ อำเภอแกลง ดำเนินคดี ตามปจว. ข้อ 3 เวลา 14.00 น. คดีที่ - วันที่ 10 สิงหาคม 2564 คดีนี้มอบหมายให้นายภิญโญ จันทนาตาล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ร้องทุกข์กล่าวโทษ และนายสงบ หวานฤดี พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 เป็นพยาน
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาพัง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 39-1-96 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายรักษา สุนินทบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นายประดิษฐ์ บุญธรรม นายสุชิน มีฐานะ นางสาวกุลศิริ น้อยนิล และผู้รับจ้างเหมา ได้ทำการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ จับพิกัดการบุกรุกพื้นที่ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามบุกรุกสถานี
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว มอบกล้าไม้ที่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก (ปม.) เพาะไว้แจกจ่าย แก่หลวงพ่อสมนึก จิรปุณโณ ประธานที่พักสงฆ์พุทธมารดา หมู่ที่ 6 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 200 ต้น
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน บ้านหนองข่า หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ป่าชุมชนบ้านสามแยกอ่างเวียน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 69-1-03 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 8 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 22-0-40 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาปอ บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 6 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 61-2-90 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราด ได้มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ณ ศูนย์ป่าไม้ตราดและ สนง.ทสจ.ตราด ซึ่งใช้สสำนักงานร่วมกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ตราด สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตราด แจ้งให้ผู้สัมผัสกักตัว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ขณะนี้ได้ทำการตรวจหาเชื้อแล้ว จะทราบผลวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผลเป็นประการใดจะนำเรียน เพื่อโปรดทราบต่อไป
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาซ่อง เนื้อที่ 41-3-13 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าใหม่ ศูนย์ป่าไม้จันทบุรี และศูนย์บริการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันตรวจสอบปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามแอปพลิเคชันพิทักษ์ไพร P-CTI-2564-0012 ที่พิกัด UTM 48 N 192784 E 1374874 บริเวณตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ขณะตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อกุ้งและอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี (เดิมชื่อสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง จันทบุรี) ได้ทำการตรวจยึด/จับกุมไว้แล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และนายศุถกฤต สุขเนียม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าพื้นที่บางส่วนมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลอย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 19-1-08 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าเขาช่องลม หมู่ที่ 4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 60-0-32 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาแกลด-เขาสุกิม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยโป๊ะ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแกลด-เขาสุกิม เนื้อที่ 37-1-74 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงธรรมชาติ บริเวณเขาบ่อพระ บ้านวังโศก หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 103-0-97 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายป่าไม้
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 ราย รวม 1,830 กล้า
นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมด้วยนายสมชาย ขยันกิจ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแกลดและป่าเขาสุกิม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายทิพากร รสฟุ้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เป็นประธาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนฝนเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณบ้านตะเกราทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหงัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 20-2-42 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาคลอด บ้านทุ่งเขา หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 51-0-92 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขากะลง หมู่ที่ 1 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 36-3-30 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณ เขาสำนักสงฆ์มะนาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 31-1-13 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เข้าพบนายครรชิต ศรีพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และนายอนุชาติ ภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระยอง ในการขับเคลื่อนการสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 9 (ชลบุรี) ออกติดตามงานกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน โดยดำเนินการในท้องที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัด บ้านชำราก หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 62-0-98 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ออกติดตามงานกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน โดยดำเนินการในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 1. ป่าชุมชนบ้านมาบคล้า หมู่ที่ 86 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน 2. ป่าชุมชนบ้านพังงอน หมู่ที่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน 3. ป่าชุมชนบ้านคอกรัก ชุมชน 3 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ผ่านระบบ Zoom Video Conference ไปยังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เข้าทำการชี้แจงและลงพื้นที่สำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ในการสำรวจการครอบครองการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่จังหวัดตราด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) ท้องที่ตำบลหนองบอน ตำบลบ่อพลอย และตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาตับปลา บ้านผาเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 66-3-77 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาปอ บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 64-3-33 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (ทุ่งเบญจา) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกช้าง หมู่ที่ 14 บ้านดินแดง ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชาลูกช้าง เนื้อที่ 33-3-39 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 3 ราย รวม 1,670 กล้า
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาท่าฉุด หมู่ที่ 7 ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 17-1-58 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ทำการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 4 ราย รวม 2,810 ต้น และได้เชิญชวนผู้ที่มารับกล้าไม้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาสุเทพ หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อทที่ 217-3-14 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานตำแหน่งจุดความร้อนจากดาวเทียม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 จุด บริเวณตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน ผลการตรวจสอบพบว่า บริเวณพบจุดความร้อนดังกล่าว (อยู่บริเวณพิกัด 47P 0786089 E 1452763 N (WGS 84)) เป็นร่องรอยการเผาพืชผลการเกษตร (กิ่งยางพารา) ซึ่งวางกองไว้เป็นจุดๆ ในเนื้อที่ ประมาณ 50 ไร่
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณป่าเขาน้อย บ้านหินดาด หมู่ที่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 39-0-70 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตรง.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 20-2-19 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองตราด เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนนการตามแผนกาจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ในการสำรวจการครอบครองการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่จังหวัดตราด ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีนายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นประธาน
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น รวม 1,050 ต้น
วันที่ 19 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเเทือกเขาทะลาย หมู่ที่ 9 บ้านซับยี่หร่า ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาทะลาย เนื้อที่ 41-1-18 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชนทั่วไป และองค์กรเอกชนนำไปปลูกตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น รวม 4,950 ต้น
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 105-5-16 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาน้ำซับ บ้านหินดาษ หมู่ที่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 45-3-10 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำก้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป นำไปปลูก พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียนตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง (ดำเนินการตามมาตรการ Covid-19) จำนวน 2 ราย รวมกล้าไม้ 850 ต้น
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปปลูกตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่ายรวม 10,150 ต้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 (บ้านนา-ทุ่งควายกิน) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาทับกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 74-3-42 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด ดำเนินการแจกกล้าไม้ให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป (ดำเนินการตามมาตรการโควิด - 19) พร้อมเชิญชวนร่วมลงทะเบียน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในท้องที่จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง กล้าไม้ที่แจกคือ กล้าไม้ทั่วไป และกล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 5 ราย รวมกล้าไม้ 1,010 ต้น
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.3 (ห้วยทับมอญ) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับิดชอบ บริเวณป่าเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 51-0-24 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านด่านเนินสูง หมู่ที่ 6 ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 69-0-18 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน นำไปปลูกตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น พื้นที่ปลูกใน ตำบลหนองรี และศาสนสถาน ภายในจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 รวย รวม 1,000 ต้น
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประชุมผ่านระบบ video conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) ร่วมกับพนักงานสอบสวน สภ.ตกพรม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม คดีรายนายวีระ เย็นแม้น กับบพวกรวม 4 คน ผู้ต้องหาบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรม เนื้อที่ 6-3-30 ไร่ ตามที่พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี ให้สอบสวนเพิ่มเติม บริเวณที่เกิดเหตุป่าคลองพลู หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวดจันทบุรี
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้ตราด ออกติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการบริหารจัดการรป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 และบ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ประจำศูนย์ป่าไม้ตราด ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกังองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ้ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.2 (เขาปอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาลูกเสือ บ้านบ่อทะเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง เนื้อที่ 25-0-14 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณเขากำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 106-0-67 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายทัตพงษ์ ธาราสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดจันทบุรี) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอบเจตพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแกลดและป่าเขาสุกริม ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรม และป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาทะลาย
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาบรรทัด บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 50-2-70 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน นำไปปลูกตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น พื้นที่ปลูกในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ราย รวม 1,300 ต้น
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้ทำการตัดหญ้าในบริเวณหมอนไม้สัก เพื่อรักษาสภาพไม้ซึ่งดำเนินการเป็นประจำแล้วเสร็จ และทำการซ่อมทางตรวจการณ์และแนวกันไฟ ภายในบริเวณแปลงพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่หน่วยงานราชการและประชาชน นำไปปลูกตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จำนวน 5 ราย รวม 6,300 ต้น
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาสีสา บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 30-0-23 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาคลองซอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 12-2-87 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาคลองปุก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 41-2-35 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.7 (เครือหวาย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ ในเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณป่าคลองพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 86-1-17 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1. (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขามะพูด หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 77-0-74 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขาพระบาท บ้านธรรมสถิตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 40-0-41 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.4 (ด่านชุมพล) ได้ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าเขาเอ็ด หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 77-0-0 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โดยนายประดิษฐ์ บุญธรรม ทำการเดินตรวจตราลาดตระเวนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเป็นที่พักพิงแรงงานต่างด้าวอันเกิดจากการปิดพรมแดนในสถานการณ์โควิด และนางสาวกุลศิริ น้อยนิล ทำการแจกกล้าไม้ไผ่ให้ราษฎรในท้องที่ตำบลทรายขาว อำเภอปะตง จำนวน 100 ต้น
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อไร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกนัรักษาป่าที่ ตร.3 (มะนาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเเขาไฟไหม้) บริเวณป่าเขาไก๊ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 73-2-31 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) ได้ออกลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด บ้านเนินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 88-0-52 ไร่ ผลการตรวจลาดตระเวน พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้