แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 4 มีนาคม 2024


ประชุมโครงการ STRONG “จิตพอเพียงต้านทุจริต” และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายกนก นมะหุต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุม โดยว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล […]