แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 สิงหาคม 2022


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-066) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนอง […]


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมดิดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 6×8.2 เมตร (แบบ พพ.1R) (พ […]