แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 ตุลาคม 2015


ประชุมแลกเปลี่ยนระดมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า – หมอกควันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม และร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 58 เวลา 13.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.), ผอ.ทสจ.ชม. , เจ้าหน้าที่ สบอ.16 , หน.หน่วยป้องกันฯในพื้นที่, ทหาร, ปกครอง, อปท , มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ,ไ […]