หนังสือเวียน 2563


หนังสือเวียนวันที่ 27/01/63

ขอขอบคุณ (27.01.63)

การเผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (27.01.63)

หนังสือเวียนวันที่ 08/05/63

ประชาชนได้อะไรจาก พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (08.05.63)

หนังสือเวียนวันที่ 15/05/63

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (15.05.63)

หนังสือเวียนวันที่ 26/05/63

รายการเอกสารไม่ต้องขอสำเนาจากประชาชน (26.05.63)

หนังสือเวียนวันที่ 28/05/63

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (28.05.63)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (28.05.63)

หนังสือเวียนวันที่ 08/06/63

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (08.06.63)

โครงการ ปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้กับข้าราชการบรรจุใหม่ (08.06.63)

หนังสือเวียนวันที่ 15/06/63

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (15.06.63)

หนังสือเวียนวันที่ 24/06/63

เลื่อนข้าราชการ (24.06.63)

แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (24.06.63)

หนังสือเวียนวันที่ 25/06/63

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (25.06.63)

หนังสือเวียนวันที่ 30/06/63

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (30.06.63)

หนังสือเวียนวันที่ 29/07/63

อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (29.07.63)

หนังสือเวียนวันที่ 04/08/63

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (04.08.63)

หนังสือเวียนวันที่ 19/08/63

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการและให้ข้าราชการรักษษการนตำแหน่ง ทส 1600.7/ว15648

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส 1601.3/ว16007

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ทส1601.1/ว4868

หนังสือเวียนวันที่ 02/09/63

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส1601.3/ว17317

หนังสือเวียนวันที่ 08/10/63

การแต่งตั้งข้าราชการ ทส 1601.3/ว5855

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส 1601.3/ว19774

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส1601.3/ว19773

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส1601.3/ว19758

หนังสือเวียนวันที่ 21/10/63

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส1601.3/ว20596 (21.10.63)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส1601.3/ว20514 (21.10.63)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส1601.3/ว20622 (21.10.63)

หนังสือเวียนวันที่ 11/11/63

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ทส1601.3/ว6670 (11.11.63)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส1601.3/ว21875 (11.11.63)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทส1601.3/ว22075 (11.11.63)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทส1601.3/ว21897 (11.11.63)

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทส1607.7/21532 (11.11.63)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส1601.3/ว21859 (11.11.63)

หนังสือเวียนวันที่ 24/12/63

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ทส1601.3/ว24769 (24.12.63) 

อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ทส1601.3/ว24395 (24.12.63)

หนังสือเวียนวันที่ 29/12/63

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส1613.5/1 25919(29.12.63)