หนังสือเวียน 2560


หนังสือเวียนวันที่ 29/11/60

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (29.11.60)

รายงานผลการจัดโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (29.11.60)

หนังสือเวียนวันที่ 16/11/60

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017 (16.11.60)

หนังสือเวียนวันที่ 08/11/60

การแต่งตั้งข้าราชการ (08.11.60)

หนังสือเวียนวันที่ 03/11/60

การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี (03.11.60)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (03.11.60)

ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่ กทม. ในช่วงแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (03.11.60)

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 (03.11.60)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขอไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564) (03.11.60)

รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (03.11.60)

หนังสือเวียนวันที่ 30/10/60

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (30.10.60)

หนังสือเวียนวันที่ 25/10/60

การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ทดแทนตำแหน่งว่าง (25.10.60)

ขอความร่วมมือการส่งเสริม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” (25.10.60) 

ประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560) (25.10.60)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 (25.10.60)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย (25.10.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ (25.10.60)

รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer) จำนวน 1 ตำแหน่ง (25.10.60)

หนังสือเวียนวันที่ 20/10/60

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐภายใต้การดำเนินของ สรอ. เพื่อบรรจุลในแผนพัฒนาบุคลากรของท่าน (20.10.60)

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (20.10.60)

หนังสือเวียนวันที่ 18/10/60

ให้ข้าราชการรักษาการ (18.10.60)

หนังสือเวียนวันที่ 09/10/60

ขอส่งสำเนาหนังสือ (09.10.60)

หนังสือเวียนวันที่ 02/10/60

รายชื่อข้าราชการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส (02.10.60)

หนังสือเวียนวันที่ 27/09/60

รายชื่อข้าราชการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส (27.09.60)

หนังสือเวียนวันที่ 04/09/60

ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พรก.ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (04.09.60)

หนังสือเวียนวันที่ 31/08/60

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (31.08.60)

หนังสือเวียนวันที่ 30/08/60

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (30.08.60)

เกณฑ์การประเมินคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (30.08.60)

หนังสือเวียนวันที่ 26/07/60

เลื่อนข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 13585 (26.07.60)

หนังสือเวียนวันที่ 06/07/60

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ชม 1601.3/ว 3763 (06.07.60)

หนังสือเวียนวันที่ 30/06/60

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง / ที่ ชม 1601.3/ว 11833 (30.06.60)

หนังสือเวียนวันที่ 09/06/60

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1 /2560 / ที่ ชม 0017.3/20690 (09.06.60)

การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ / ที่ ชม 0017.1/ว 22073 (09.06.60)

หนังสือเวียนวันที่ 07/06/60

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ / ที่ ทส 1601.7/ว 2949 (07.06.60)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ eGoverment Forum 2017 / ที่ ทส 1601.4/ว 3024 (07.06.60)

หนังสือเวียนวันที่ 01/06/60

ประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู”/ ที่ ชม 0017.3/ว 20637 (01.06.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร / ที่ ทส 1601.1/ว 2947 (01.06.60)

ขอความอนุเคราะห์ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก / ที่ ทส 1601.1/ว 2921 (01.06.60)

ขอเชิญร่วมสมทบทุนผ้าป่าสร้างอาคารแก่น้อง / ที่ ทส 1601.1/ว 2922 (01.06.60)

ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนเมษายน 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 2946 (01.06.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ / ที่ ทส 1601.1/ว 2948 (01.06.60)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / ที่ ชม 0017.3/ว 20641 (01.06.60)

หนังสือเวียนวันที่ 30/05/60

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรตามโครงการคนดีศรีเวียงพิงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 / ที่ ชม 0017.5/ว 20622 (30.05.60)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 2763 (30.05.60)

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ” (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 2796 (30.05.60)

ขอส่งแผ่นพับ “กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ที่ประชาชนควรทราบ” จำนวน 3 แผ่น / ที่ ทส 1601.1/ว 2849 (30.05.60)

หนังสือเวียนวันที่ 25/05/60

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 2427 (25.05.60)

ขอส่งข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 / ที่ ทส 1601.1/ว 2426 (25.05.60)

ขอมอบนิตรสาร BEDO MEGAZINE ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 2424 (25.05.60)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 2559 (25.05.60)

การป้องกันและเฝ้าระวังภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโด้ว / (25.05.60)

ขอให้อธิบดีกรมป่าไม้ใช้อำนาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 / 1609.2/8992 (25.05.60)

การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค / ที่ ทส 1600/ว 242 (25.05.60)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องระดับการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ (ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญ) และปรเภททั่วไป วันที่ 1 เมษายน 2560 / ที่ ทส 1601.3/ว 8302 (25.05.60)

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ / ที่ ทส 1627.1/ว 8807 (25.05.60)

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง / ที่ ทส 1607.13/9001 (25.05.60)

ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.3/ว 2642 (25.05.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 2713 (25.05.60)

ขอเชิญบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 5 / ที่ ทส 1601.4/ว 2709 (25.05.60)

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ / ที่ ทส 1607.6/ว 8701 (25.05.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล / ที่ ทส 1601.1/ว 2728 (25.05.60)

ขอประชาสัมพันธ์งานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 / ที่ ชม 0017.3/19771 (25.05.60)

หนังสือเวียนวันที่ 27/04/60

การพัฒนาสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างส่วนราชการ / ที่ ชม 0017.5/ว 15920 (27.04.60)

หนังสือเวียนวันที่ 18/04/60

ผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือก “เพรชจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2559 / ที่ ทส 1601.3/ว 1090 (18.04.60)

ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4 / ที่ ทส 1601.4/ว 1102 (18.04.60)

รายงานการประชุมผลชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1606.42/3711 (18.04.60)

ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองสุขภาพ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมขอสถานที่ตรวจ) / ที่ ทส 1601.1/ว 1116 (18.04.60)

 

หนังสือเวียนวันที่ 10/04/60

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 6046 (10.04.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัครคัดเลือกบุคคล / ที่ ทส 1601.3/ว 1816 (10.04.60)

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 / ที่ ทส 1601.3/ว 1817 (10.04.60)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 1869 (10.04.60)

หนังสือเวียนวันที่ 03/04/60

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 1635 (03.04.60)

แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลงาน / ที่ ทส 1601.3/ว 5698 (03.04.60)

แก้ไขงานสวดอภิธรรมศพคุณแม่สำเริง ชลายนนาวิน มารดาของ นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม / ที่ ทส 1601.1/ว 1679 (03.04.60)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 1636 (03.04.60)

หนังสือเวียนวันที่ 24/03/60

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ย.ป.ทส.) / ที่ ทส 1601.3/ว 1704 (23.03.60)

หนังสือเวียนวันที่ 21/03/60

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1626.1(1)/399 (21.03.60)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / ที่ ทส 1622.1/974 (21.06.30)

รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.3/ว 4337 (21.03.60)

แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงบริการของกรมป่าไม้ เพื่อยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) / ที่ ทส 1600.9/ว 4544 (21.03.60)

กำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.3/ว 1459 (21.03.60)

หนังสือเวียนวันที่ 06/03/60

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก / ที่ ทส 1601.1/ว 842 (06.03.60)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์” / ที่ ทส 1601.4/ว 907 (06.03.60)

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง / ที่ ทส 1601.3/ว 3323 (06.03.60)

การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / ที่ ทส 1601.1/ว 988 (06.03.60)

ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 3318 (06.03.60)

ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 3517 (06.03.60)

แจ้งที่ตั้งสำนักงาน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ / ที่ ทส 1600.7/ว 5 (06.03.60)

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจไทย” / ที่ ทส 1601.5/ว 1047 (06.03.60)

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.5/ว 1046 (06.03.60)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติไทย / ที่ ทส 1601.1/ว 1080 (06.03.60)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) เพิ่มเติม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) เพิ่มเติม / ที่ ทส 1601.1/ว 1072 (06.03.60)

APFnet Scholarship Program 2017 call for application / ที่ ทส 1606.45/3499 (06.03.60)

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อคัดเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.3/3551 (06.03.60)

หนังสือเวียนวันที่ 22/02/60

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 2806 (22.02.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 / ที่ ทส 1601.4/ว 871 (22.02.60)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 920 (22.02.60)

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง / ที่ ทส 1601.3/ว 3023 (22.02.60)

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน / ที่ ทส 1605.24/3066 (22.02.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 7 / ที่ ทส 1601.4/ว 861 (22.02.60)

การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน / ที่ ทส 1601.4/ว 863 (22.02.60)

การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) / 1601.4/ว 862 (22.02.60)

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 870 (22.02.60)

แจ้งยกเลิกการจัดทำเล่มหนังสือและซีดีประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / ที่ ทส 1601.1/ว 945 (22.02.60)

หนังสือเวียนวันที่ 17/02/60

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ / ที่ ทส 1601.1/ว 765 (17.02.60)

การจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 733 (17.02.60)

การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / ที่ ทส 1601.1/ว 766 (17.02.60)

ขอขอบคุณการสนับสนุนจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ / ที่ ทส 1601.1/ว 767 (17.02.60)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง / ที่ ทส 1601.4/ว 731 (17.02.60)

การเปิดรับบุคลากรเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 712 (17.02.60)

ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนธันวาคม 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 700 (17.02.60)

ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 702 (17.02.60)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม) / ที่ ทส 1601.2/2376 (17.02.60)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ / ที่ ทส 1601.2/2373 (17.02.60)

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกต่ออีกหนึ่งวาระ / ที่ ทส 1601.1/ว 701 (17.02.60)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 637 (17.02.60)

ให้ข้าราขการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1608.3/ว 2093 (17.02.60)

หนังสือเวียนวันที่ 08/02/60

ขอขอบคุณการเข้าร่วมประชุมชลประธานโลก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2559 / ที่ ทส 1601.1/857 (08.02.60)

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2559 / ที่ ทส 1606.22/ว 255 (08.02.60)

การดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.4/ว 1894 (08.02.60)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.1/ว 618 (08.02.60)

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 570 (08.02.60)

การเข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านและการฟังของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ / ที่ ทส 1601.4/ว 548 (08.02.60)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกเพิ่ม “โครงการประกันชีวิตกลุ่มแบบสมัครใจ” / ที่ ทส 1601.1/ว 571 (08.02.60)

ขอแนะนำและเชิญชวน เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ / ที่ ทส 1601.1/ว 536 (08.02.60)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลักงาน / ที่ ทส 1601.1/ว 617 (08.02.60)

แจ้งกำหนดแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 (08.02.60)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 433 (08.02.60)

หนังสือเวียนวันที่ 06/02/60

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี / ที่ ทส 1601.1/ว 441 (06.02.60)

รับสมัครหัวหน้านักอุทกวิทยา (Chief Hydrologist) / ที่ ทส 1601.1/ว 442 (06.02.60)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝุกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 489 (06.02.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 381 (06.02.60)

การรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ / ที่ ทส 1601.1/ว 413 (06.02.60)

ขอรับการสนับสนุนทุนทรัพย์ทาสีอุโบสถ / ที่ ทส 1601.1/ว 440 (06.02.60)

แก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 436 (06.02.60)

ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต / ที่ ทส 1601.1/ว 416 (06.02.60)

หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 279 (06.02.60)

ขอความร่วมมือจัดสั่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 275 (06.02.60)

การรับสมัครคัดเลือกข้่าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 280 (06.02.60)

การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักแผนงานและสารสนเทศ / ที่ ทส 1606.13/ว 982 (06.02.60)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 434 (06.02.60)

ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 1291 (06.02.60)

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน / ที่ ทส 1601.3/ว 368 (06.02.60)

หนังสือเวียนวันที่ 26/01/60

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 17 / ที่ ทส 1601.4/ว 221 (26.01.60)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 229 (26.01.60)

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1605.21/776 (26.01.60)

ขออภัยในการกล่าววาจาไม่เหมาะสม / ที่ ทส 1601.1/ว 242 (26.01.60)

การแต่งตั้งข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 205 (26.01.60)

หนังสือเวียนวันที่ 24/01/60

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต / ที่ ทส 1601.4/ว 55 (24.01.60)

ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราช / ที่ ทส 1601.3/ว 358 (24.01.60)

ขอส่งข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 / ที่ ทส 1601.1/ว 122 (24.01.60)

ขอขอบคุณในการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 59 (24.01.60)

หนังสือเวียนวันที่ 10/01/60

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ / ที่ ทส 1601.4/ว 6999 (10.01.60)

ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 4 (10.01.60)

ขอขอบคุณ / ที่ ชม 56105/ว 23 (10.01.60)

แจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกสำนักงาน ก.พ.ร. / ที่ ทส 1601.1/ว 7045 (10.01.60)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 5 (10.01.60)

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 7042 (10.01.60)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 7055 (10.01.60)

ขอความอนุเคราะห์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “วนศาสตร์รวมใจ 2560” / ที่ ส.วน. 167/2559 (10.01.60)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาวิจัย PUB / ที่ ทส 1601.1/ว 7046 (10.01.60)

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง / ที่ ทส 1601.4/ว 6998 (10.01.60)

การกำหนดเลจขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าแฃะควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1605.21/22695 (10.01.60)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สจป.ที่ 2 เชียงราย และ สจป.ที่ 3 แพร่ / ที่ ทส 1601.1/ว 7030 (10.01.60)

การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ / ที่ ทส 1607.13/ว 108 (10.01.60)