ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม

การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดิน

การนำสินค้าไม้ผ่านแดนและถ่ายลำ

ห้ามการส่งออกไม้ยืนต้นของประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกไม้พะยูง (1/3) ⇔ (2/3) ⇔ (3/3)

การนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักร

การส่งออกไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร

การถ่ายลำสินค้าไม้แปรรูปจากประเทสเพื่อนบ้านผ่านประเทสไทยไปยังประเทศที่สาม

การเคลื่อนย้ายไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้

การนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ตามแนวชายแดน

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ( การนำไม้สักขึ้นภาคเหนือ )

การออกใบเบิกทางไม้แปรรูป(ไม้หนาเกินขนาด12นิ้ว)

ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง การตรวจสอบการทำไม้ที่ มิใช่ไม้หวงห้ามและการนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า5ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

การควบคุมไม้หวงห้ามแปรรูปที่อ้างว่าเป็นไม้เรือนเก่าออกนอกเขตจังหวัด

ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำไม้กฤษณาเข้ามาในราชอาณาจักร

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม 

ถ่ายลำสินค้าที่มีมาตรการของกระทรวงพาณิชย์

ข้อตกลงระหว่างกรมศุลกากรกับกรมป่าไม้เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าซึ่งไม้ ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด ที่ทำด้วยไม้ รวมทั้งของป่าอื่นๆ เข้ามาในราชอาณาจักรในท้องที่ภาคเหนือ

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484(การออกใบเบิกทางสำหรับไม้ที่นำผ่านแดนโดยวิธีการถ่ายลำไปประเทศที่สาม)

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้่ พ.ศ.2484

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าทำการล่วงเวลาตรวจไม้ที่นำมาจากต่างประเทศ

เรื่อง การตรวจสอบการนำสินค้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ที่ ทส 1612.5/23182-23184 ลงวันที่ 5 พ.ย.2552

เรื่อง การตรวจสอบการนำสินค้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ( ด่านป่าไม้ตาก )

เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (ด่านป่าไม้บึงกาฬ)

การตั้งด่านป่าไม้และการตรวจสอบการนำเข้า นำผ่าน และส่งออกสินค้าไม้

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

มอบหมายผู้มีอำนาจลงนามใบเบิกทางเพิ่มเติม