ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับระบบ NSW

 

กระบวนงานในการตรวจร่วมสินค้าประเภทไม้และของทำด้วยไม้

กระบวนงานในการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

 

เกี่ยวกับส่วนรับรองการป่าไม้

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

แบบคำขอแนบท้ายระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่เกี่ยวข้องกับงานด่านป่าไม้

กฎกระทรวง 23 อัตราค่าธรรมเนียม

กฏกระทรวง ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.2552

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่92) พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำไม้และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ 18/1

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้เพื่อการค้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 18/2

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นกำเนินการรับรอง แหล่งที่มาของไม้ และรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แทน กรมป่าไม้ พ.ศ. 2564  18/3

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566