ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

มอบหมายให้ผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองแทนอธิบดีกรมป่าไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้