ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คู่มือ


แบบฟอร์มคำขออนุญาตเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์

  คำขอต่อระยะเวลาการอนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.14)

  คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ.18)

  คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.9)

  คำขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.15)

  คำขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ.16)

  คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.6)

  คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.4)

  คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1)

  คำขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.11)

  คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ลซ.10)

  คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ (ลซ.8)

  คำขอขอรับหรือขอซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์ในราชการ (ลซ.ปม.2)

   หนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ (ลซ.ปม.3)

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเลื่อยโซ่ยนต์

icon-li5   คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเลื่อยโซ่ยนต์ ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

icon-li5   คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์

icon-li5   คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

ประกาศกรมป่าไม้

 กำหนดแบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่างๆตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๗

คู่มือการใช้งาน NSW

   คู่มือผู้ประกอบการ

   คู่มือเจ้าหน้าที่