ขั้นตอนในการขออนุญาต


ลซ.๓.๑ลซ.๓   ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ.๑๗)

   ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๗)

   ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๕)

   ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๓)

   ขั้นตอนขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๑๑

   ขั้นตอนขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.๑๓)

   ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้

   ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น (ลซ.๘)