ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ,เจ้าหน้าที่สารสนเทศและข้อมูล,นักวิชาการเผยแพร่ ,นักวิชาการป่าไม้,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชของสำนักการอนุญาต) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชของสำนักการอนุญาต) รายละเอียด……..

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้, สมัครงาน | ใส่ความเห็น

ประกาศสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการ วัน เวลาและสถานที่ที่สอบและสอบปฏิบัติการ และวันเวลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โพสท์ใน สมัครงาน | ใส่ความเห็น

ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชของสำนักการอนุญาต) (เพิ่มเติม)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชของสำนักการอนุญาต)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชของสำนักการอนุญาต)

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชของสำนักการอนุญาต)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชของสำนักการอนุญาต)

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

Meeting of the ASEAN Working Group on Forest Products Development

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ผู้แทนกรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานประสานหลักฐานการดำเนินงาน National Focal Point of ASEAN Leaders เข้าร่วมประชุม 22 nd Meeting of the ASEAN Working Group on Forest Products Development ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ เมือง Makati กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานร่วมในการประชุม

คณะผู้แทนไทยได้นำเสนอผลความก้าวในการการดำเนินงานตาม ASEAN Criteria and Index for Legality of Timber และร่วมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฏหมายของไม้ อีกทั้งได้เห็นชอบต่อแนวคิดการพัฒนาแนวทางการรับรองความถูกต้องตามกฏหมายของไม้ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

ประชุมหารือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบการค้าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 -12.00น. ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ร่วมประชุมหารือกับ Mr.Manesh Lacoul Deputy Director ,WEMS Secretariat,AIT และผู้แทนจาก AIT Solution และนายสมพร คงธนกฤตกร ผู้แทนจาก Forest Trend เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบการค้าไม้อย่างถูกต้องตามกฏหมายประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันออกแบบ และพัฒนาระบบข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้สามารถเชื่อมโยงทุกระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ห่่วงโซ่อุปทานการค้าไม้ของประเทศตั้งแต่การผลิตและการนำเข้า จนถึงการค้าขายภายในประเทศและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

ประชุมทางเทคนิค(Technical Meeting) ระหว่างประเทศไทยและสถาบันป่าไม้ยุโรป ( European Forest Instiute ; EFI)

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

การอบรมหลักสูตร”การส่งเสริมการรับรองจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก.14061 และพระราชยัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

https://drive.google.com/open?id=1XrYDLI8xEuapXUdvBU7DhVjCsElJF1Pf

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น

ผอ.สศม.ตรวจเยี่ยมด่านป่าไม้กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง เพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

   วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา ๑๑.๐๐น.นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้     พร้อมนายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้ นายประทีป ลิสกุลรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรับรองไม้และนายเมทนี สีมันตร หัวหน้าฝ่ายด่านป่าไม้ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมด่านป่าไม้กรุงเทพมหานคร  สาขาลาดกระบัง เพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานรวมทั้งตรวจเยี่ยม  ชมการปฏิบัติงานในการเปิดตู้สินค้าไม้นำเข้าจากต่างประเทศ

โพสท์ใน ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | ใส่ความเห็น