องค์ความรู้การปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม


การเลือกชนิดไม้

การเตรียมพื้นที่ปลูก

การปลูกไม้เศรษฐกิจ (รูปแบบ)

การบำรุงรักษาต้นไม้

การป้องกันไฟ

การตัดสางขยายระยะ