วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

  • มุ่งมั่นบริการ พัฒนาองค์กร บนรากฐานนวัตกรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านอำนวยการและสวัสดิการด้านอัตรากำลังบุคลากร ด้านการเงินการคลัง ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านกฎหมายและวินัย ด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ด้านพัฒนาระบบและหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านบริการประชาชน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้สามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และกระตุ้นจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
  • พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ