ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ เว้นแต่การตั้งงบประมาณประจำปี

(2) ติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสาขาทุกสาขา

(3) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการต่างๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานการคลัง

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) รับ-ส่ง หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(2) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานพัสดุ

(3) ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

(4) ร่างโต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

(5) อัดสำเนาโรเนียวเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม

(6) จัดเก็บเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียน

(7) รับ-ส่ง และเวียนเอกสารภายในกรม

(8) ควบคุมดูแลงานด้านยานพาหนะของส่วนการคลัง

(9) จัดทำเว็ปไซด์ส่วนการคลังให้เป็นปัจจุบัน

(10) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาระบบการคลัง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง

(2) วางแผนปรับปรุง พัฒนาระบบ และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการคลัง

(3) พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

(4) จัดทำและตรวจสอบคำสั่งการมอบอำนาจของส่วนการคลังและของหน่วยงานต่างๆเฉพาะเรื่องการคลัง

(5) ปรับปรุงโครงสร้างส่วนการคลัง

(6) จัดทำรายงานตามตัวชี้วัดของส่วนการคลัง

(7) ศึกษา วิเคราะห์ กรอบอัตรากำลังของส่วนการคลัง

(8) สรุปรายงานการควบคุมภายในของส่วนการคลัง

(9) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ

(10) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารงานงบประมาณของกรมป่าไม้ ได้แก่ การรับ โอนและหรือเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรม ทั้งเงินงบประมาณ เงินงบกลาง และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

(2) ควบคุม กำกับ ดูแลการโอนขายบิลเงินนอกงบประมาณของกรมป่าไม้

(3) ควบคุมเงินงบประมาณ เงินงบกลาง เงินกู้ เงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณเบิกแทนกัน โดยการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณที่เบิกจ่ายในส่วนกลางของกรมป่าไม้

(4) รวบรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้เสนอผู้บริหารกรมป่าไม้และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้ทราบ

(5) การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของกรมป่าไม้ (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

(6) การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

(7) การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการรายได้ รวมทั้งรายงานรายได้จริงของกรมป่าไม้ส่งสำนักงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลในการขอเงินประจำงวดของกรมป่าไม้

(8) ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณกับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายการเงิน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

(2) ควบคุม กำกับ ดูแลการรับเงิน-จ่ายเงิน และการโอนเงิน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(3) ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรับเงิน และการบันทึกนำส่งเงินในระบบ GFMIS เช่น เงินรายได้ค่าธรรมเนียม เงินเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ และบันทึกการนำเงินฝากคลัง

(4) ควบคุมการบันทึกการจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS (ZF_53_PM)

(5) ปิดบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน

(6) นำข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารขึ้น Web ของกรมป่าไม้ (ส่วนการคลัง) เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเงินตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ

(7) ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยการศึกษาบุตร เงินรางวัล เป็นต้น รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายที่เกี่ยวข้อง

(8) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ควบคุม กำกับ ดูแลการรับใบสำคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ

(2) ควบคุม กำกับดูแลการตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายและสัญญาการยืมเงินของเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ งบกลาง และเงินงบประมาณเบิกแทนส่วนราชการอื่น

(3) ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS กรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่สัญญาและกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการทุกกิจกรรมและงบงานทุกหมวดรายจ่าย

(4) ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดเก็บสัญญาการยืมเงิน ใบสำคัญคู่จ่าย กรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่สัญญาและเอกสารการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

(5) ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่หน่วยงานต่างๆ

(6) ร่างโต้ตอบหนังสือหน่วยงานต่างๆ

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายบัญชี มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) วิเคราะห์รายการบัญชีที่เกิดขึ้นผ่านระบบ GFMIS

(2) ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

(3) บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

(4) ปิดบัญชีและปรับปรุงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นภายใต้หน่วยเบิกจ่ายกรมป่าไม้

(5) ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในบัญชีแยกประเภทเพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานการเงินประจำปีภาพรวมกรมป่าไม้

(6) วิเคราะห์รายงานการเงินของกรมป่าไม้

(7) ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดเก็บเอกสารใบสำคัญคู่จ่าย กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการและเอกสารต่าง ๆ ในฝ่ายบัญชี

(8) ให้คำปรึกษางานด้านบัญชีกับหน่วยงานภายในกรมป่าไม้

(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย