ส่วนเสริมสร้างวินัย

ส่วนเสริมสร้างวินัย มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ กำหนดวิธีการควบคุมป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการของกรมป่าไม้

(2) ดำเนินการสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกรมป่าไม้

(3) ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้

(4) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ และรายงานให้กรมป่าไม้พิจารณา

(5) ดำเนินการรายงานผลการสอบสวนทางวินัย ให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาตามระเบียบและกฎหมาย

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกรมป่าไม้

(7) ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป และงานสารบรรณของส่วนเสริมสร้างวินัย

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวินัยภาคเหนือ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ในท้องที่ภาคเหนือ

(2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวินัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวินัยภาคกลาง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ในท้องที่ภาคกลาง

(2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวินัยภาคใต้ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ในท้องที่ภาคใต้

(2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย