ส่วนอำนวยการ

เข้าสู่เว็บไซด์

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรมป่าไม้ ได้แก่ การจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม ตลอดจนถึงการทำลายเอกสารทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539

(2) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและงานช่วยอำนวยการของกรมป่าไม้ ได้แก่ งานเลขานุการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานการเจ้าหน้าที่ ควบคุมวันลา จัดทำงบเดือนของข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักบริหารกลาง ให้บริการด้านการขอใช้ห้องประชุมกรมป่าไม้ จัดเตรียมความเรียบร้อยของห้องประชุม

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกรมป่าไม้ ได้แก่ การเบิก-จ่ายเงิน การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมป่าไม้ เงินสวัสดิการกรมป่าไม้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของส่วนอำนวยการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(2) จัดทำหนังสือเวียนของส่วนอำนวยการ

(3) ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในกรมป่าไม้

(4) ควบคุมทะเบียนวันลา จัดทำงบเดือนของข้าราชการและพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักบริหารกลาง

(5) ควบคุม กำกับดูแล อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมกรมป่าไม้

(6) ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม ตลอดจนการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้

(7) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสารบรรณ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) บริหารงานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บค้นหา การขออนุมัติทำลายหนังสือราชการของกรมป่าไม้

(2) กำหนดเลขที่หนังสือออกของกรมป่าไม้ / ออกเลขที่หนังสือส่งของกรมป่าไม้

(3) ลงรับ-ส่งหนังสือราชการภายนอกที่ส่งถึงอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(4) ลงรับ-ส่งหนังสือราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 ที่ส่งถึงอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(5) ลงรับ-ส่งหนังสือราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งถึงอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(6) ออกเลขที่หนังสือส่งของสำนักบริหารกลาง / ลงรับ-ส่งหนังสือราชการของสำนักบริหารกลางด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(7) จัดชุดหนังสือเวียนส่งภายในกรมป่าไม้ เวียนขึ้น website กรมป่าไม้

(8) จัดเก็บ ค้นหาคำสั่งกรมป่าไม้ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / ควบคุมดูแลงานด้านเทคนิคระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(9) จัดชุดหนังสือเวียนส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และหน่วยงานภายนอกกรมป่าไม้ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์

(10) รับ-ส่ง จดหมายราชการ-จดหมายลงทะเบียน ธนาณัติ พัสดุ ที่ส่งถึงอธิบดีกรมป่าไม้และหน่วยงานต่างๆภายในกรมป่าไม้

(11) จดบันทึกรายงานการประชุม (สภากาแฟ) / ขออนุมัติไปราชการของอธิบดี กรมป่าไม้

(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและประสานราชการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ จัดสรร และบริหารงบประมาณประจำปีของสำนักบริหารกลาง

(2) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักบริหารกลาง

(3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสำนักบริหารกลาง และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(4) เร่งรัด ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

(5) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักบริหารกลาง ผู้บริหาร กรมป่าไม้และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(6) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีในความรับผิดชอบของสำนักบริหารกลาง

(7) ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในความรับผิดชอบของสำนัก บริหารกลาง

(8) ประสานงานและดำเนินงานด้านเลขานุการ ของสำนักบริหารกลาง

(9) จัดเตรียมข้อมูล เอกสารในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้

(10) บันทึก และสรุปรายงานผลการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้

(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสวัสดิการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกรมป่าไม้

(2) บันทึกข้อมูลการรับ – จ่ายเงินติดตามเงินค้างส่ง และให้บริการต่างๆเกี่ยวกับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กรมป่าไม้

(3) ดำเนินการเรื่องการรับ – จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้

(4) ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพประจำปีกรมป่าไม้ และตลาดนัดสินค้า ราคาถูก

(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย