ส่วนฝึกอบรม

ส่วนฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและหลักสูตรการฝึกอบรม

(2) พัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีด้วยการฝึกอบรมบุคลากร

(3) ให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การลาศึกษาต่อของข้าราชการ (ภายในประเทศ)

(5) ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนฝึกอบรม

(2) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและดำเนินการด้านการลาศึกษาต่อของข้าราชการภายในประเทศ

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและดำเนินการด้านการขอทุนให้กับข้าราชการเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ

(4) ควบคุม กำกับดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

(5) ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านบริหารทั่วไป ตามแผนงบประมาณประจำปี

(6) ร่าง โต้ตอบ รวบรวมเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ของส่วนฝึกอบรมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(7) กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเสนอผู้บริหาร

(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศการฝึกอบรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้

(2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

(4) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม

(5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน แผนปฏิบัติการและโครงการตามที่กำหนด

(6) ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ พร้อมสรุปรายงานผลการฝึกอบรม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะสำหรับใช้ในการพัฒนาปรับปรุง การฝึกอบรม

(7) กำกับ ควบคุม ดูแล การจัดเก็บและบำรุงรักษาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์

(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ในด้านวิชาการป่าไม้ ด้านเทคโนโลยี ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกรมป่าไม้ และบุคคลภายนอก

(2) พัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ให้ได้ความรู้ความสามารถด้านนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ

(4) สรุป ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรม

(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ/แผนงานในการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจหรือนโยบายเร่งด่วนของกรมป่าไม้

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

(4) วางแผนและจัดทำงบประมาณในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของกรมป่าไม้

(5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (ชลบุรี)
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของกรมป่าไม้ ตามแผนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณต่างๆ

(2) ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการอื่น หรือเอกชนที่ร้องขอให้กรมป่าไม้

(3) ดำเนินการให้เป็นแหล่งสารสนเทศและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือและแหล่งวิทยาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค

(4) ดำเนินการเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทั้งทางบก ทางทะเล และชายฝั่ง

(5) เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอกด้านสถานที่ตามระเบียบที่กรมป่าไม้กำหนด