ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) วิเคราะห์และจัดอัตรากำลังของกรมป่าไม้ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การวางแผนกำลังคน และพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลของกรมป่าไม้

(2) ดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา การย้าย การเลื่อน การโอน และการประเมินบุคคล

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ การปรับปรุงข้อมูลบุคคล การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ การขอพระราชทานเพลิง การขออนุญาตการลาทุกประเภท (ยกเว้นการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน) และการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนการเจ้าหน้าที่

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) วิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังของกรมป่าไม้

(2) จัดทำคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่ง

(3) การเกลี่ยและตัดโอนอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้

(4) ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้

(5) วิเคราะห์กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้

(6) การดำเนินการสำหรับอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. …และอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุและว่างระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. …

(7) ปรับปรุงระบบงานฐานข้อมูลอัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้

(8) บริหารจัดการตำแหน่งว่างของกรมป่าไม้ และจัดทำข้อมูลรายละเอียดตำแหน่งว่างของกรมป่าไม้

(9) วิเคราะห์และจัดอัตรากำลังของกรมป่าไม้

(10) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของกรมป่าไม้

(11) การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ตำแหน่งประเภทชำนาญการชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ของกรมป่าไม้

(12) ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้

(13) ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

(14) การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (HR 1 และ HR 3)

(15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของกรมป่าไม้

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับตำแหน่ง ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับ สรรหา คัดเลือก พนักงานราชการของกรมป่าไม้

(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการจัดทำ รักษาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท ยกเว้นลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานด้านวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

(3) ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

(4) ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(9) ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

(10) ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

(11) ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงข้อมูลบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมป่าไม้ (DPIS)

(12) ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปีของกรมป่าไม้

(13) ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการของผู้อำนวยการสำนัก

(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน – 30 กันยายน

(2) ดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีของกรมป่าไม้

(3) ดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

(4) ดำเนินการให้ข้าราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ

(5) ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการกรมป่าไม้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

(6) ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)

(7) ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

(8) ดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำงบบุคลากรประจำปีของกรมป่าไม้

(9) ดำเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการได้รับเงินรางวัลประจำปีของกรมป่าไม้

(10) ดำเนินการปรับเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการของกรมป่าไม้

(11) ดำเนินการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้

(12) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำที่ประสบอุบัติเหตุ หรือถึงแก่ความตายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย