ศูนย์บริการประชาชน

เข้าสู่เว็บไซด์

ศูนย์บริการประชาชน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีมาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ สถานที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตลอดจนเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

(2)  รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อ เรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน

(3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1)  งานธุรการทั่วไปของศูนย์ ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ

(2) ดำเนินการอื่นใดมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายใดของศูนย์

(3) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือการแจ้งเบาะแส ของประชาชนทั่วไป องค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งโดยตรง ทางโทรศัพท์ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอื่่น ๆ

(2) ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและดำเนินการ

(3) ติดตามเร่งรัดประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินการ

(4) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริการข้อมูล มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(1) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ เพื่อบริการประชาชน

(2) ประสานหน่วยงานที่รับผิดอบหรือเกี่ยวข้องในการให้บริการข้อมูล

(3) ดำเนินการเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้แก่ประชาชน ตามวิธีีที่บัญญัิติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(4) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย