สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ติดต่อเรา

ส่วนแผนงานและงบประมาณ

กรมป่าไม้  61 ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-5614292-3 #5072,5039,5040

โทรสาร 02-5614842

อีเมล [email protected]

รายชื่อผู้บริหาร ส่วนแผนงานและงบประมาณ

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายนิรัญ มโนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางอินทิรา รัตนวงศา หัวหน้าฝ่ายแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

แผนที่ กรมป่าไม้