สำนักแผนงานและสารสนเทศ

นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
(อัพเดทเอกสาร 23/3/65)
>>>อ่านรายละเอียด<<<

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4
(อัพเดทเอกสาร 23/3/65)
>>>อ่านรายละเอียด<<<

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(อัพเดทเอกสาร 23/3/65)
>>>อ่านรายละเอียด<<<

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>>>อ่านรายละเอียด<<<

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563
>>>อ่านรายละเอียด<<<

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 2563 เล่มที่ 1-2
>>>อ่านรายละเอียด<<<

แผนภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>>อ่านรายละเอียด<<<

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562
>>>อ่านรายละเอียด<<<

ยุทธศาสตร์ กรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
>>>อ่านรายละเอียด<<<

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) >>>อ่านรายละเอียด<<<

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561
>>>อ่านรายละเอียด<<<