ประกาศร่าง TOR และราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

tor Computer and equipment pro … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20240401_0009.pdf

Skip to content