ประกาศประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

1. notice-gun2-1.pdf 3. notice … Read more

ประกวดราคาจ้างงานปลูกป่า ปลูกไม้ใช้สอย จังหวัดกระบี่ ๕,๐๐๐ ไร่ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่)

ประกาศราคาจ้างงานปลูกป่า.pdf

category procurement-noticeประกาศเชิญชวนและเอกสารประกว ดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการดีเอ ็นเอ 19 รายการ

ประกาศเชิญและเอกสารประกวดราคาซ … Read more

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดรา คาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๕00,000 กล ้า โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจ ังหวัดเขียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ช ีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนัก ป้องกันฯ.)

ประกาศยกเลิก.pdf

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อปืนลู กซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่ อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับ อาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.) ณ. 19 พ.ค. 66

4.2 cancel GUN.pdf

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ หมาบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุเ กิน ๑๐ ปี ของสถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม จังห วัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ หมาบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุเ กิน 10 ปี ของสถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม จังหว ัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ิกส์ (e-bidding)

Skip to content