ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒(สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ ฒย ๓๐๖๑ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม. ๕๙-๐๑๒-๐๓๐๔-๐๐๙ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ราชการตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียน ชส ๘๐๔ กทม. (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)