นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เกี่ยวกับประเด็น “ไม้ตะเคียนที่บ้านของนายไชย์พล วิภา

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เกี่ยวกับประเด็น “ไม้ตะเคียนที่บ้านของนายไชย์พล วิภา

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้หารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้หารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สรรพ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้ 1. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 2) ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 154/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของกรมป่าไม้ โดยแจ้งให้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 2. สรุปผลรายงานสถิติประจำวัน และกำชับปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 3. ให้เร่งรัดและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน WFH ตามข้อสั่งการกระทรวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 4. การดำเนินการตามมาตรการ และการพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้พิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5. ประสานกับ ทส. อย่างใกล้ชิดถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อมายึดถือปฏิบัติต่อไป

         & … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         & … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

          … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

         & … Read more

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2563

         & … Read more