นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุม คกก. กำกับผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด ทส.

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุม คกก. กำกับผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด ทส.

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระท … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม APUFM เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าในเมือง

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม APUFM เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าในเมือง

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ สร … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีเปิดอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี”

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีเปิดอบรม "การเป็นข้าราชการที่ดี"

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม คกก. เร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ 64 ของ ทส.

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม คกก. เร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ 64 ของ ทส.

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2564 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปล … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดติดตามผลการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้

ประชุมเร่งรัดติดตามผลการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. นายสมศัก … Read more

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอในการแบ่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอในการแบ่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ค้นหาป่าชุมชน “กล้ายิ้ม” 2564 รางวัลดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อน และให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ป่าชุมชนบ้านปากทรง จังหวัดชุมพร

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ค้นหาป่าชุมชน “กล้ายิ้ม” 2564 รางวัลดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อน และให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ป่าชุมชนบ้านปากทรง จังหวัดชุมพร

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการพิจารณาประเมินป่าชุมชน ประจำปี 2564

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการพิจารณาประเมินป่าชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอ … Read more