เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรร ทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเ บิ้ลแค็บ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหว ัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะ แพร่.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ รถกระบะ ดับเบิ ้ลแค็บ แพร่ (เฉพาะ TOR).pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ รถกระบะ ดับเบิ ้ลแค็บ แพร่ (ราคากลาง).pdf

เอกสาร.pdf

Leave a Comment

Skip to content