ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต ์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ น ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๓ คัน (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๓ คัน (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

B358.pdf

Leave a Comment

Skip to content