กรมป่าไม้ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสำรวจและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน”

8 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสำรวจและธังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชมชน" โดยมีนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน เข้าร่วมอบรมมีการบรรยายในหัวข้อ ดังนี้ แนวทางการจัดการป่าชุมชน โดยวิทยากธ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชมชนพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ และรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชนการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน โดยวิทยากธผู้อำนวยการส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชนการจัดทำแผนที่ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้เงิน โดยวิทยากธ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนปัญหาการทับซ้อนกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกรมป่าไม้ โดยวิทยากร หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศป่าชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สจป. และศูนย์ป่าไม้ เข้าร่วมอบรม รวม 114 คน เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจ และรังวัดแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อนุบัญญัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Comment

Skip to content