เรื่อง ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อร ถบรรทุก ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว ่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ng) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน.pdf

ราคากลางซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน.pdf

ร่างขอบเขตงานซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน.pdf

เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content