รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ในพระสังฏราชูปถัมภ์ ปีที่ 7” พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตป่า

30 มิถุนายน 2567 ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

นายนิกร สิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีที่ 7” เพิ่มผืนป่า พัฒนาแหล่งน้ำ ทำนุบำรุงศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จันทร์เจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ทั้งนี้ กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ลำปาง) ได้นำกล้าไม้ไปสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าในโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ ในโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ในโอกาสนี้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) นายอนุชาติ สุปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน นายสุรศักดิ์ คูณทวี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และนายจิตรกร ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนการอนุญาต ร่วมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก่พระเทพวัชรเมธี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ เพื่อสนับสนุน โครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีที่ 7”

Leave a Comment

Skip to content