ประกาศร่าง TOR และราคากลางซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด ๑๒ เกจ (จำนวน ๕ กระบอกต่อชุด) จำนวน ๕๐ กระบอก ,เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด ๑๒ เกจ (จำนวน ๓๗๕ นัดต่อชุด) จำนวน ๓,๗๕๐ นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

4. ใบ บก.06 -ปืน12เกจ50 กระสุน3750-งบ67.pdf

1. ร่าง-ประกาศ-ปีน-7 มิ.ย. 67.pdf

3. TOR-ปืน12เกจ50กระสุน3750-งบ67.pdf

2. ร่าง-เอกสารประกวดราคา-ปืน-7 มิ.ย. 67.pdf

Leave a Comment

Skip to content