ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบห ้องเย็นสำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิเมล็ดพันธุ ์ไม้แบบสำเร็จรูป จำนวน ๒ แห่ง (สำนักวิจัยแ ละพัฒนาการป่าไม้)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิเมล็ดพันธุ์ไม้แบบสำเร็จรูป จำนวน ๒ แห่ง (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

invite14.pdf

Leave a Comment

Skip to content