ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๖๖,๐๐๐ ก ล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระร าชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเ ภอลี้ จังหวัดลำพูน พื้นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง

Leave a Comment

Skip to content