ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราค า ซื้อกล้าไม้ 4 ประเภท จำนวน 55,000 กล้า โครงการส ร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพร ะกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ พื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Scan_0005.pdf

Leave a Comment

Skip to content