ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนา ด 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง , เครื่องรัส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 30 เคร ื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidd ing)

[titleประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง , เครื่องรัส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)(สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content