กรมป่าไม้ ร่วมประชุมอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบในการจำแนกข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งยืนยันข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content