กรมป่าไม้ จัด Workshop เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รุ่น 2

7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 2 โดยมีนางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว มีผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการบรรยายและการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่อิงตามมาตรฐานสากลและ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกระบวนการและเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารภายในของหน่วยงานกรมป่าไม้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกรมป่าไม้ สามารถเชื่อมโยงงานบริหารจัดการความเสี่ยงกับงานควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมถึงเพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้มีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจเพื่อผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จในระดับที่คาดหวังได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง

Leave a Comment

Skip to content