เรื่อง ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อร ถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกส ูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำัลงเครื่องยนต์ส ูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักบร ิหารกลาง)

ร่างประกาศเชิญชวนฯ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่ นั่ง จำนวน 2 คัน.pdf

ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content