อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักบริหารกลาง

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีนายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารกลาง เข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารกลาง มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการทำงานและการบริการ เสริมสร้างพลังใจในการทำงาน เสริมความคิดเชิงบวก ความรักและความสามัคคีในองค์กร มุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยประกอบไปด้วยการบรรยายแนวคิดการปรับตัวแบบ Agile หัวใจสำคัญของการทำงาน ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ การทำงานเป็นทีม ทักษะการทำงานเพื่อความสำเร็จ และการศึกษาดูงานด้านป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content