ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง (High-Level Segment – HLS) ในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 19

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง (High-Level Segment – HLS) ในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 19 (The nineteenth session of the United Nations Forum on Forests -UNFF19) วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

โดยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมให้เห็นถึงความสำคัญของภาคการป่าไม้ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แสดงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อยับยั้งการสูญเสียและการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า การดูดซับคาร์บอนจากภาคป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคำนึงถึงองค์ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน และได้รับประโยชน์จากป่าในรูปแบบของคาร์บอนเครดิต

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการย้ำเจตจำนงและความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการมีส่วนร่วมกับสมาชิกสหประชาชาติ และเนื่องในโอกาสมหามงคล รัฐบาลไทยได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินความร่วมมือด้านการป่าไม้กับภาคีสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโอกาสอันดีในการชี้แจงยุทธศาสตร์และนโยบายด้านป่าไม้ รวมถึงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการป่าไม้ของประเทศไทยให้สมาชิกภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติได้รับทราบ เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ การรับการสนับสนุนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content