รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำผู้ร่วมประชุม The 8th Meetings of the APFNet Council and Board of Director ศึกษาดูงานด้านป่าไม้

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย Dr. Sokh Heng (Chair of the APFNet Council) รวมถึงผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิก จำนวน 14 เขตเศรษฐกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 3 องค์กร ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา (Field trip) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมป่าไม้ที่จัดขึ้นในช่วงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 8th Meetings of the APFNet Council and Board of Directors เพื่อนำเสนอการจัดการป่าไม้ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ให้กับผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ทราบ โดยร่วมฟังการบรรยายจาก นายฝาด หมิดโหมง ประธานป่าชุมชนบ้านใสยวน พร้อมกิจกรรมจัดทำฝาย และปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านใสยวน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยป่าชุมชนแห่งนี้มีความสำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำของชุมชน และมีการต่อสู้ปกป้องป่าผืนนี้ไว้มาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี เนื่องจาก จ.ภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ดินราคาสูง และการบรรยายจาก ดร.วินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน ในนามประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ณ ผาหินดำ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับฟังถึงปัญหาจากการจัดตั้งป่าชุมชนทั้งในด้านงบประมาณ ความขัดแย้งการเข้าใช้ประโยชน์ระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

Leave a Comment

Skip to content