รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกร ะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดย าว เขตจตุจักร จังหวัดหวัดกรุงเทพมหานคร จำ นวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมป่าไม้ โดยสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

[title รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมป่าไม้ โดยสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ]

[category procurment-notice].pdf

Leave a Comment

Skip to content