ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

com.pdf

Leave a Comment

Skip to content