ประกาศร่าง TOR และราคากลาง จ้างติดตั้งระ บบห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาอุณหภูิมเมล็ดพั นธุ์ไม้แบบสำเร็จรูป จำนวน ๒ แห่ง (สำนักวิจ ัยและพัฒนาการป่าไม้)

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง จ้างติดตั้งระบบห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาอุณหภูิมเมล็ดพันธุ์ไม้แบบสำเร็จรูป จำนวน ๒ แห่ง (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

Leave a Comment

Skip to content